Otevřená Bible
Categories: kvíz, víte že

Jarní znalostní kvíz

Tímto kvízem začínáme novou řadu příspěvků, kterými si můžete rozšířit nebo osvěžit znalosti v oblastech spojených s vírou, děním ve farnosti nebo její historii.

Tak neváhejte a zkuste odpovědět.

Kolik je Božích přikázání, předaných na hoře Sinaj Mojžíšovi?

Mojžíš dostává Desatero Kliknutím zobrazíte odpověď
Deset - 1. V jednoho Boha věřiti budeš, 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo, 3. Pomni, abys den sváteční světil, 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi, 5. Nezabiješ, 6. Nesesmilníš, 7. Nepokradeš, 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému, 9. Nepožádáš manželky bližního svého, 10. Aniž požádáš statku jeho.

2. Kolik je verzí Desatera v Bibli?

desatero přikázání Kliknutím zobrazíte odpověď
Dvě - jedno v 2. knize Mojžíšově – Exodus 20,1-17 a druhé v 5.knize Mojžíšově - Deutoronomium 5,1-22

3. Kolik je církevních přikázání?

Farnosti Kliknutím zobrazíte odpověď
Pět - 1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid, 2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok, 3. Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době, 4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny, 5. Přispívat církvi na její potřeby.

4. Kolikáté v pořadí je církevní přikázání „O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid“?

Kliknutím zobrazíte odpověď
První.

5. V které knize Bible nalezneme Velepíseň lásky (I kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku neměl….), která se často čte na svatbách?

Otevřená Bible Kliknutím zobrazíte odpověď
1. list Korinťanům 13 - "Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ..."

6. V kterém evangeliu je příběh o nevěřícím Tomášovi?

Kliknutím zobrazíte odpověď
Janovo evangelium 20,24-29

7. Jak je farní kostel vysoký?

Nový Jičín kostel Nanebevzetí Panny Marie Kliknutím zobrazíte odpověď
Kostel je vysoký 20 m, široký 44 m, dlouhý 44. Věž kostela až po vrchol kříže je vysoká 66 m a po ochoz 33 m.

8. Kdy byl farní kostel vysvěcen?

kostel Nanebevzetí Panny Marie Kliknutím zobrazíte odpověď
V dnešní podobě po celkové přestavbě 31. července 1742 olomouckým biskupem Arnoštem z Lichtenštejna – Kastellkornu.

9. Kolik je zvonů ve farní věži?

Kostelní zvon Kliknutím zobrazíte odpověď
Tři - v roce 1942 byly odebrány pro vojenské účely, poté provizorně zde umístěny zvony železné. V roce 1988 byly umístěny dva zvony ze zvonoviny: Zvon Panny Marie Nanebevzaté a Zvon zasvěcený Cyrilu a Metodějovi. Ulity byly rodinou Dytrychovou z Brodku u Přerova. Pouze třetí malý zvon (umíráček) je původní. Je z roku 1488 a má nápis „O rex gloriae veni cum pace“.

10. V kterém roce přišel do farnosti Nový Jičín děkan a farář Alois Peroutka?

Společenství křešťanů Nový Jičín Kliknutím zobrazíte odpověď
1993