Svátosti

Křesťanské svátosti a obřady doprovází člověka při všech zásadních okamžicích jeho duchovního života. Svatosti jako dary Boží nás doprovázejí celým naším životem od narození až po náš odchod z tohoto světa a jsou velkým zdrojem posily, Boží lásky a milostí, bez které bychom těžko posvěcovali svůj každodenní život.

Svátosti tedy jsou:

  K důležitým obřadům patří také křesťanský pohřeb, který probíhá podle situace a přání zesnulého a těch, kteří pohřeb domlouvají. Ke křesťanskému pohřbu patří mše sv. za zemřelého (může být i dodatečně, pokud pohřeb je ze smuteční síně), modlitby za zemřelého a poslední rozloučení, které v případě ukončení u hrobu je spojeno s požehnáním a vykropením hrobu (taktéž je možno hrob požehnat a vykropit při uložení urny s popelem zemřelého do hrobu.

Křest

křešťanský křest

Křest je branou do církve a trvalým propojením života s Bohem. Křtem se stáváme Božím dítětem. Skrze tuto svátost jsou také člověku odpuštěny všechny hříchy.

Pro křest se musí člověk svobodně rozhodnout. V případě malého dítěte toto rozhodnutí dělají rodiče jako jeho zástupci, kteří spolu s kmotry mají úmysl své pokřtěné dítě uvádět postupně do života víry. 

Chci přijmout křest – jak na to?

U dítěte žádá alespoň jeden z rodičů, který si přinese rodný list dítěte k sepsání žádosti o křest a také domluví vhodného kmotra dítěti. Kmotr musí být praktikující křesťan (účast na nedělních bohoslužbách, svátostný život, církevní sňatek a způsob života dle křesťanských zásad – s tím je např. neslučitelný život v partnerském vztahu bez uzavření řádného církevního manželství). Pokud je z jiné farnosti, musí mít povolení ke kmotrovství od svého faráře. Taktéž rodiče z jiné farnosti, musí mít povolení ke křtu dítěte od svého faráře. Rodiče, pokud je to možné i s kmotry, se připravují po domluvě v kanceláři na faře. Křest se udílí v neděli nebo sobotu dle stanovených měsíčních termínů, které můžete najít zde. V neděli při mši svaté se obvykle křtí v 10.00 hod nebo po této mši sv. Je možné, aby křest byl udělen i jindy, i mimo mši sv. např. v sobotu dopoledne dle přání rodičů.

U dětí nad 7 let a dospělého je nutná řádná příprava, která probíhá pod vedením kněze nejméně 1 rok, během kterého se žadatel o křest stává katechumenem – čekatelem křtu. U dětí je předpoklad navštěvování náboženství příslušného ročníku.

Dospělí mají přípravu dle domluvy se svým farářem, která při zájemcích začíná většinou na začátku školního roku.

Biřmování

Biřmování

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Člověk v ní dostává trvalý dar Ducha svatého k posílení své víry, aby ji žil, uskutečňoval a dovedl o ní svědčit. Biřmování dovršuje milost, kterou obdržel ve křtu. Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem “smlouvu.”

Samotnému přijetí svátosti obvykle předchází příprava, během níž může člověk spolu s dalšími poznávat křesťanství, diskutovat o víře a blíže se seznamovat s Bohem, víc se zapojit do společenství věřících a poznat svůj úkol a poslání v církvi.

Chci být biřmovaný – jak na to?

O přijetí biřmování je možné požádat svého faráře.

Svátost křesťanské dospělosti je možno přijmout nejdříve po dovršení 15 let a není omezeno věkem. Příprava v naší farnosti neprobíhá každý rok a záleží na počtu zájemců.

Eucharistie

eucharistie

Eucharistie (někdy také zúženě nazývaná svaté přijímání) je tím nejcennějším, co církev uchovává. Věříme totiž, že eucharistie je živý Bůh, Ježíš Kristus, který je přítomný pod podobami chleba a vína. Proto prokazujeme eucharistii nejvyšší úctu.

Eucharistií bývá také nazývána mše svatá, protože v ní se uskutečňuje. Je zdrojem celého křesťanského života. Při celé mši svaté prožíváme lásku Ježíše Krista, který nás očisťuje nás od hříchů.

První Svaté přijímání

Příprava dětí spolu s rodiči na první sv. přijímání začíná začátkem října (někdy tento termín může být dle okolností v jiný čas) a to dle počtu dětí buď každý rok nebo co druhý rok. Příprava je hlášená v ohláškách od začátku školního roku a vyžaduje uvolnění dětí, aby se mohly také pravidelně asi co 14 dní s rodiči účastnit přípravy během školního roku.

Jednotlivá setkání bývají dle domluvy s připravujícím knězem. K přípravě je možno přijmout děti, které navštěvují vyučování náboženství v naší farnosti a to již nejméně druhý rok a zároveň jsou minimálně ve třetí třídě ZŠ.

Možnost odsloužení mše sv. na určitý úmysl

Užitek z každé mše sv. má na prvním místě celá církev, pak přítomní věřící ale také ti, za které je mše sv. přinášená – mohou to být živí a zemřelí. Mše sv. může být odsloužena i na poděkování hlavně při různých jubileí života, manželství apod. Můžeme do ní vkládat i své prosby za požehnání, prosby o dary, které se nám nedostávají např. dar víry a lásky, svěřování svých drahých dětí, rodičů apod. Při zapisování svého úmyslu je zvykem připojit svůj dar ke mši sv., který není „zaplacením mše sv.“ ale podporou činnosti kněze a církve ve službě věřícímu Božímu lidu. Úmysl je možno si nechat zapsat kdykoliv v hodinách kanceláře viz Kancelář nebo po každé ranní mši sv. na požádání přes kněze ve farním kostele.

Svátost smíření (sv. zpověď)

Každý člověk v životě chybuje. Ve svátosti smíření se setkává s milosrdným Bohem, který nás očišťuje od hříchů, s láskou nás bere do své náruče a vybavuje nás novou duchovní silou.

Chci se vyzpovídat – kdy je to možné?

Během týdne se uděluje vždy půl hodiny před mší svatou. V pátek se zpovídá od 16.30 hod. i během večerní mše sv.

Na první pátek v měsíci se uděluje sv. smíření od 6.00 do 8.00 hod. a od 16.30 hod. po celou mši sv. ve farním kostele.

V neděli je příležitost ke smíření s Bohem od 7.00 hod. a většinou i během ranní mše sv., při desáté mši sv. a také v čase od 17.30 až 18.15 hod ve Španělské kapli. O svátost smíření je možné požádat kteréhokoliv kněze i během dne (pokud je to možné).

Manželství

Křesťanská svatba

Svatba v kostele je něčím hlubším než jen obřadem s jedinečnou atmosférou. Snoubenci se zavazují k věrnosti a lásce na celý život. Také propojují svůj vztah s Bohem a zavazují se k přijetí potomstva.

Chci mít svatbu v kostele – jak na to?

V kostele se mohou brát partneři, z nichž je alespoň jeden pokřtěný, a kterým nebrání v uzavření sňatku předchozí závazky (např. předchozí svatba v kostele). Do manželství také musí oba snoubenci vstoupit svobodně, tedy bez nátlaku.

Nejlepší je popovídat si se svým farářem, se kterým se domluvíte na dalších podrobnostech. Doporučujeme jej navštívit s dostatečným předstihem, protože součástí manželství je také příprava snoubenců – více informací zde, která probíhá formou setkání nejen s oddávajícím knězem ale i při přípravě manželství v centru pro rodinu v Kopřivnici.  

Svátost pomazání nemocných

Pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných je velkou pomocí při nemoci nebo vážné zdravotní těžkosti. Především totiž člověka posiluje v jeho nemoci, uděluje útěchu a pokoj do srdce. Pokud někdo umírá, tato svátost mu dává sílu na jeho poslední cestě.

Svátost nemocných přijímá člověk, který je ve vážném zdravotním stavu nebo je vysokého věku. Svátost nemocných může člověk přijmout i vícekrát, proto má smysl o ni žádat i v mladém věku, například před závažnou operací. Mnozí křesťané v této situaci žádají také o svátost smíření.

Jak zařídit svátost pomazání nemocných?

Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze doma. Lze požádat také o zaopatření nemocného v nemocnici po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem a nemocničním kaplanem přes jeho uvedený mobil na našich stránkách viz kontakty, který bude chtít vědět v jakém stavu se pacient nachází. Lze zaopatřit i nemocného v bezvědomí, který by tuto svátost chtěl přijmout. Je možno dohodnout i přímo s knězem buď telefonicky viz kontakty nebo na farním úřadě.

Je možné domluvit pravidelnou návštěvu kněze u nemocného před prvním pátkem, nebo pravidelné donášení sv. přijímání v neděli dopoledne přes jáhna

Křesťanský pohřeb

Křesťanský pohřeb

Smrt a ztráta někoho blízkého je bolestnou událostí. Při křesťanském pohřbu svěřujeme zesnulého do Božího milosrdenství. Pohřeb má také nenahraditelný význam pro pozůstalé, kterým dává možnost se se svým drahým rozloučit. Potřebujeme si znovu uvědomit, kým pro nás zemřelý byl a kým zůstává, co jsme si vzájemně dali a co si dlužíme. Pro zemřelého má největší význam slavení mše sv. za jeho spásu a pokoj jeho nesmrtelné duše.

Pohřeb je také možné slavit mimo mši svatou. V tom případě se neslaví eucharistie. Ta je slavena dle domluvy později.

Jak mohu domluvit křesťanský pohřeb?

Kontaktujte svého faráře, se kterým si domluvíte datum pohřbu. Je důležité, aby toto datum bylo stanoveno nejprve s farářem a teprve až potom s pohřební službou.

Pohřeb se koná v kostele Nejsvětější Trojice, nebo ve smuteční síni na hřbitově kdykoli během všedního týdne – dle dohody.

Ve smuteční síni koná pohřeb jáhen beze mše svaté (mše sv. je pak hromadně ve farním kostele v ohlášeném termínu při pohřbu). Z kostela je pohřeb vždy se mší svatou za zemřelého.

Pokud má zesnulý civilní pohřeb, je možné také za něj nechat sloužit zádušní mši sv. K jejímu domluvení stačí kontaktovat nejbližšího faráře. Stejně tak je možné pozvat kněze na poslední rozloučení do obřadní síně.