2023-01 Setkání dobrovolníků

Setkání dobrovolníků s kněžími a jáhny

očima jáhna Antonína Urbana

V neděli 22. ledna 2023 se zaplnila novojičínská fara zhruba padesátkou dobrovolníků, pomáhajících nejrůznějšími způsoby v životě naší farnosti. Novojičínský farář a děkan Alois Peroutka vyzvedl, že při zajištění života farnosti aktivně pomáhá více než stovka dobrovolníků nejrůznějšími způsoby: službou u oltáře (kostelníci, ministranti, lektoři), varhanní hudbou a zpěvem kostelního sboru či schóly, údržbou a úklidem kostela, péčí o liturgické oděvy a pomůcky, výukou náboženství, organizací nejrůznějších pastoračních a farních akcí a společenství, za což jménem celé farnosti poděkoval a předal přítomným velmi užitečnou knížečku podnětů k rozjímání „Evangelium na každý den“. Následovala přátelská beseda s přítomnými kněžími a jáhny. K velmi pěkné atmosféře přispěl i otec Kamil Strak hrou na harmoniku. Poděkování za službu touto formou posíláme i těm, kteří z nejrůznějších důvodů se nemohli zúčastnit. Ještě jednou Pán Bůh zaplať s velkou vděčností za Vaši obětavost.